Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:58:27
bod č. 104. - Předchozí souhlas rady města k výpůjčce nebo pronájmu částí nemovitostí svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09907/RM1418/133          .....             89

1) vydává
předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. 
u) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, k pronájmu:

	částí pozemků parc. č. 1478/1,parc.č. 1206/2, parc. č. 1466/1 a 
parc. č. 5178 vše v k. ú. Slezská Ostrava, parc.č. 1775/1 
v k. ú. Kunčičky, parc. č. 197/1 a parc.č. 414/6 v k. ú. 
Muglinov, parc. č. 1/1, parc.č. 144/1 a parc. č. 385/6 v k. ú. Heřmanice 
za účelem umístění reklamních 
zařízení, sloužících k propagaci volebního 
hnutí OSTRAVAK, a to na dobu určitou od 1. 9. 2018 do 15. 10. 2018, pod 
číslem 55 a).

09907/RM1418/133          .....             89

2) nevydává
předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. 
u) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, k pronájmu:

	částí pozemků parc. č. 155 a parc. č. 227/1 v k. ú. 
Slezská Ostrava za účelem umístění 
reklamních zařízení, sloužících k propagaci 
volebního hnutí OSTRAVAK, a to na dobu určitou od 1. 9. 2018 do 
15. 10. 2018, pod číslem 55b).

	


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro