Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:58:03
bod č. 86. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09906/RM1418/133          .....             89

1) vydává
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), 
písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, k nabytí:

• částí pozemků parc. č. 1415/2, parc. č. 1488/1, parc. č. 
1489/1, parc. č. 1485/4, parc. č. 1485/1, parc. č. 1485/3 a parc. č. 1490/1 
vše v k. ú. Hošťálkovice, pro městský obvod 
Hošťálkovice,

• nemovitostí (stavby garáží) a pozemků v lokalitě 
ul. Skautská, Hlavní třída, Nad Porubkou a 
Slavíkova v k. ú. Poruba-Sever a k. ú. Poruba (dle 
přílohy usnesení č. 1 a č. 2 MOb Poruba), pro městský 
obvod Poruba,

• nemovitostí (stavby garáží) na pozemcích p. 
č. st. 1637, p. č. st. 2900, p. č. st. 2902, p. č. st. 2903, p. č. st. 2911, p. 
č. st. 2912, p. č. st. 2918, p. č. st. 2922 a p. č. st. 4285 v k. ú. 
Zábřeh-VŽ, pro městský obvod Vítkovice,

09906/RM1418/133          .....             89

2) nevydává
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), 
písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, k nabytí:

• stavby garáže stojící na pozemku p. č. st. 568 v k. 
ú. Nová Ves u Ostravy, pro městský obvod Nová Ves,

• ½ podílu k pozemku 2323/6 a ½ podílu k 
pozemku parc.č. 940/49 vše v k. ú. Morkůvky, obec Morkůvky, pro 
městský obvod Stará Bělá

 


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro