Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:56:15
bod č. 31.VZ - Smlouva o dílo a smlouva příkazní na výkon činnosti koordinátora BOZP a odborný dozor při činnostech prováděných hornickým způsobem pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09903/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
uzavřít Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na 
výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování 
plánu BOZP a odborný dozor při činnostech 
prováděných hornickým způsobem pro stavbu 
„Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní“ se 
zhotovitelem

Ing. Pavel Himler

Zátiší 754, 735 31 Bohumín, IČO: 64595218

dle přílohy č.1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro