Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:54:33
bod č. 27.VZ - Veřejná zakázka "Divadlo loutek - fasáda, okna, dřevěné prvky", poř. č. 089/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09899/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, za podmínky předložení 
dokladů o kvalifikaci a zjištění údajů o skutečném 
majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, na realizaci stavby "Divadlo loutek - fasáda, okna, 
dřevěné prvky" v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku 
pod poř. č. 1:

TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o.

se sídlem: Rožmitál pod Třemšínem, 
Bezděkovská 467, PSČ 262 42

IČO: 28491670

za cenu nejvýše přípustnou 10.799.686,46 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro