Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:53:47
bod č. 20.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby "Oprava litinového vodovodu DN 80 a DN 100 na ulici K Hájku" v Ostravě - Plesné
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09897/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby "Oprava 
litinového vodovodu DN 80 a DN 100 na ulici K Hájku" v 
Ostravě - Plesné se zhotovitelem:

Ing. Renata Fuková

Místo podnikání: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava - 
Krásné Pole

IČO: 15497551

za cenu nejvýše přípustnou 189.000 Kč bez DPH + DPH v 
zákonné výši dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro