Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:53:16
bod č. 19.VZ - Veřejná zakázka "Dětské centrum Domeček - stavebně technický průzkum", poř. č. 161/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09896/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na zpracování stavebně 
technického průzkumu objektu Dětské centrum Domeček v 
rámci přípravy stavby "Dětské centrum Domeček" v 
k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:

MARPO s.r.o.

se sídlem: 28 října 66/201, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory

IČO: 41033078

za cenu nejvýše přípustnou 690 000,- Kč bez DPH


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro