Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:51:26
bod č. 16.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace parku u Biskupství (PD+AD+IČ)", poř. č. 187/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09893/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí, projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a projektové dokumentace pro 
provádění stavby, výkon inženýrské činnosti, 
autorského dozoru a vypracování plánu BOZP, to 
vše v rámci stavby „Revitalizace parku u 
Biskupství“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem:

Ing. arch. Ondřejem Vysloužilem

se sídlem: Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava

IČO: 73060755 

za cenu nejvýše přípustnou 356.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro