Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:51:03
bod č. 15.VZ - Zpřístupnění školských organizací - výkon TDS + BOZP
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09892/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování plánu BOZP, výkon technického 
dozoru a koordinátora BOZP po dobu realizace stavby 
"Zpřístupnění školských 
příspěvkových organizací, zřízených SMO, 
imobilním osobám" mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 
zhotovitelem:

Ing. Martin Prokop, Vratimovská 553, 739 34 Václavovice

IČO: 73204994

za cenu 187.000,- bez DPH

dle přílohy č.1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro