Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:49:50
bod č. 12.VZ - Veřejná zakázka "Městská nemocnice Ostrava - rekonstrukce rozvodů VN", poř. č. 189/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09890/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby nazvané 
"ORG 6207 Městská nemocnice Ostrava, Rekonstrukce rozvodů VN 22 
kV", v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:

MSEM, a.s.

se sídlem: Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 646 10 080

za cenu nejvýše přípustnou 5.583.195,- Kč bez DPH


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro