Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:49:28
bod č. 11.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace Nová Ves ul. Rolnická a rekonstrukce vodovodu ul. U Boříka (PD+AD)", poř. č. 68/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09889/RM1418/133          .....             05

1) zrušuje
své usnesení č. 09606/RMm1418/28 ze dne 26. 6. 2018, 
kterým rozhodla o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na 
vypracování dokumentací a výkon autorského 
dozoru pro stavbu „Kanalizace Nová Ves - ulice Rolnická a 
rekonstrukce vodovodu ul. U Boříka“ s dodavatelem Projekt 2010, 
s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, 
IČO: 48391531

09889/RM1418/133          .....             05

2) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování 
dokumentací a výkon autorského dozoru pro stavbu 
"Kanalizace Nová Ves ul. Rolnická a rekonstrukce vodovodu 
ul. U Boříka" v rozsahu přílohy č. 2 předloženého 
materiálu se společností:

Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

za cenu nejvýše přípustnou 645.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro