Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:49:00
bod č. 10.VZ - Veřejná zakázka "Sportovní hala - Sokolovna Svinov", poř. č. 236/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09888/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o 
výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení 
dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle 
§ 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci 
stavby „Sportovní hala - Sokolovna Svinov“, v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou 
nabídku pod poř. č. 8:

Stavos Stavba a.s.

se sídlem: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 44739494

za cenu nejvýše přípustnou 34 649 287,92 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro