Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:46:43
bod č. 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice včetně komunikace - BOZP", poř. č. 139/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09885/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na zajištění funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi včetně zpracování plánu BOZP a jeho 
následné aktualizace při realizaci stavby "Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice včetně komunikace" v 
k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností:

After mining, a.s.

se sídlem: Zámostní 1240/41, 710 00 Ostrava

IČO: 64618650

za cenu nejvýše přípustnou 420.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro