Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:45:23
bod č. 4.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ÚČOV - rekonstrukce výměníku kalu VN (DPS+AD)", poř. č. 151/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09882/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 
výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby 
"Rekonstrukce ÚČOV - rekonstrukce výměníku kalu 
VN" v k.ú. Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:

V & V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 26831929

za cenu nejvýše přípustnou 669.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro