Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:44:59
bod č. 2.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizační přípojka objektu Ostravské městské lesy v Ostravě - Proskovicích", poř. č. 138/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09881/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
"Kanalizační přípojka objektu Ostravské 
městské lesy v Ostravě - Proskovicích" v k. ú. 
Proskovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu s dodavatelem:

Martin Horák

se sídlem: Nová kolonie 799/45, 725 26 Ostrava - 
Krásné pole

IČO: 74591657

za cenu nejvýše přípustnou 455 762,98 Kč bez DPH


 
 


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro