Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:44:38
bod č. 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektové dokumentace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09880/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o 
uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování projektové dokumentace a výkon 
inženýrské činnosti se zhotovitelem:

JS Property a.s., Chopinova 756/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 
27814742

za cenu nejvýše přípustnou266.000,- Kč bez DPH dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro