Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:44:09
bod č. 74. - Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na realizaci stavby „Oprava lesní cesty Březiny, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí”
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09879/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 
1431/2018/OI/VZKÚ ze dne 2.5.2018

s

JANKOSTAV s.r.o.

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice

IČO: 25855581

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro