Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:43:44
bod č. 73. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci zakázky „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 05 - interiér"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09878/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
1447/2018/OI/VZKÚ z důvodu vzniku méněprací a 
víceprací v rámci zakázky „Revitalizace 
areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 05 - 
interiér" se zhotovitelem

AMBRA - Group, s.r.o.

se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek - Místek

IČO: 25379887

kterým se upravuje cena díla na částku 2 530 921,00 Kč bez 
DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro