Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:43:07
bod č. 71. - Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 ke stavbě "Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09877/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 
0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 OStrava, IČO: 00845451 a 
společností Lesostavby Frýdek - Místek a.s., 
Slezská 2766, 738 01 Frýdek -Místek, IČO: 45193118 na 
realizaci stavby "Komunikace a inženýrské sítě 
Polanka, Janová" dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro