Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:42:29
bod č. 70. - Vystavení objednávky na úpravy hrany tramvajových zastávek Stodolní na ul. Nádražní dle cenové nabídky
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09876/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o vystavení objednávky na úpravy hrany tramvajových 
zastávek Stodolní na ul. Nádražní dle cenové 
nabídky ze dne 14.8.2018 zhotoviteli:

STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 60838744

za cenu nejvýše přípustnou 280 918,40 Kč bez DPH

09876/RM1418/133          .....             05

2) zmocňuje
vedoucího odboru investičního

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního
Termín: 05.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro