Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:41:29
bod č. 65. - Uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní výsadby pro stavbu "Cyklostezka Nová Ves - vodárna- 1. etapa"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09874/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní 
výsadby a související následné péče 
pro stavbu "Cyklostezka Nová Ves – vodárna – 
1.etapa“ se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, 
s.r.o., IČO 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 
Ostrava za cenu nejvýše přípustnou 134 944,64 Kč bez DPH 
v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro