Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:40:12
bod č. 62. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu Proskovice, ul. Světlovská"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09871/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla

o uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se 
stavbou "Rekonstrukce vodovodu Proskovice, ul. Světlovská" mezi 
povinným ze služebnosti:XXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXBytem: X XXXXXXX XXXX XXXXXXX 
X XXXXXXXXXXX XXX XXaoprávněným ze služebnosti:statutární město Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 OstravaIČO: 00845451dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro