Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:39:38
bod č. 61. - Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbou uvedenou v rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09870/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. 17. listopadu" mezi vlastníkem 

Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita v Ostravě, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 33 
Ostrava-Poruba                                

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro