Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:39:09
bod č. 33. - Návrh na uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu s fy ATELIER 38 s.r.o. na zpracování projektové dokumentace stavby "Kanalizace Bártovice - Stoka B, B1 a B1.1"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09869/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu, 
založeného Smlouvou o dílo č. 0436/2015/OI/ZFUN ze dne 5.3.2015 
na zpracování projektové dokumentace stavby Kanalizace 
Bártovice - Stoka B, B1 a B1.1

se zhotovitelem

ATELIER 38 s.r.o., Porážkova 1424/20, Ostrava, IČO 25858343

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro