Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:38:36
bod č. 32. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby " Rekonstrukce ČSOV Pašerových, kanalizace v ul. Grmelova"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09868/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 1870/2014/OI/LPO ze dne 
20.8.2014 na realizaci stavby Rekonstrukce čerpací stanice 
odpadních vod Pašerových, kanalizace v ul. Grmelova se 
zhotovitelem

TALPA - RPF, s.r.o., Holvekova 645/36, Ostrava Kunčičky, PSČ 718 00, IČO 
64615391

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro