Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:37:32
bod č. 24. - Vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP v rámci stavby "Kanalizace Hrušov - osady"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09866/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o vystavení objednávky na výkon činnosti 
koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP v 
rámci stavby "Kanalizace Hrušov - osady" 

zhotoviteli:

Ing. Antonín Tělupil, K Myslivně 2092/45, 708 00 Ostrava-Poruba,

IČO: 11527838

za cenu nejvýše přípustnou 167.000,- Kč bez DPH

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

09866/RM1418/133          .....             05

2) zmocňuje
vedoucího odboru investičního

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení         
    
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního
Termín: 10.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro