Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:35:51
bod č. 103. - Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům v k. ú. Výškovice u Ostravy a Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09863/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla

uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec 
Ostrava, a to:
- parc. č. 793/379 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15,70 m2- parc. č. 
793/408 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11,80 m2
s nájemcem:XXXXX XXXXX, datum narození XX XXX XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky a kanalizační 
přípojky v rámci stavby "Novostavba rodinného domu v Ostravě - 
Výškovicích"
za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 2.475,- Kč ročně
nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí 
dnem, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - 
vodovodní a kanalizační přípojky ve prospěch nájemce jako oprávněného do 
veřejného seznamu, nejpozději však 31.12.2020
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09863/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k 
části pozemku parc. č. 4246/14 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 22,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava

s nájemcem:

Dopravní podnik Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757

za účelem umístění sociálního 
zázemí pro řidiče městské hromadné dopravy

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 2,025,- Kč 
ročně

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy do 
předání předmětu nájmu zpět pronajímateli, 
nejpozději do 31.12.2020

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro