Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:35:28
bod č. 102. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a uzavřít kupní smlouvu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09862/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí
s návrhem koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava, a to:

- p. č. st. 253

- p. č. st. 536

- p. p. č. 212/5

- p. p. č. 1049

- p. p. č. 253/1

od:

MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem 
Třanovského 622/11, Řepy, 163 04, Praha 6, IČO: 000 16 187

vše za kupní cenu v celkové výši 702.000,- 
Kč,

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 7 
předloženého materiálu,

za podmínky, že bude doložen souhlas Ministerstva financí s 
přímým prodejem

09862/RM1418/133          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro