Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:35:05
bod č. 100. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a dohody o skončení výpůjčky
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09861/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem 
pozemků v:

a) k. ú. Slezská Ostrava, obe Ostrava, a to:

- parc. č. 5596/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 8 m2

- parc. č. 5596/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 46 m2

- parc. č. 5605 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 12 m2

- parc. č. 5606 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to 
část A o výměře 17 m2 a část B o výměře 25 m2

b) k. ú. Radvanice, obec Ostrava

- parc. č. 3265/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 23 m2

- parc. č. 3265/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 51 m2

s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČO 708 90 692

za účelem úpravy 4 autobusových zastávek, 
rekonstrukce vozovky, částečné rekonstrukce propustků a mostu ev. 
č. 479-015 v rámci stavby "Rekonstrukce a modernizace silnice 
II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa"

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 
2021

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09861/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
na straně půjčitele uzavřít dohodu o skončení výpůjčky k 
pozemkům v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:

- p. p. č. 455/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to 
části A o výměře 391 m2 a části B o výměře 204 m2

- p. p. č. 455/76 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výěmře 152 m2

- p. p. č. 455/109 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 163 m2

- p. p. č. 455/111 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 259 m2

- p. p. č. 455/116 - ostatní plocha, silnice, a to části A o 
výměře 125 m2 a části B o výměře 464 m2

- p. p. č. 455/117 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 278 m2

- p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 516 m2

- p. p. č. 736/26 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
47 m2

- p. p. č. 736/27 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
49 m2

s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČO 708 90 692

k 31. 8. 2018

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro