Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:34:44
bod č. 93. - Návrh koupit pozemek v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava,návrh na jeho svěření městskému obvodu Ostrava-Jih, návrh prodat pozemek v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09860/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupitpozemek p. p. č. 240/39  v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
z vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXza cenu obvyklou ve výši 46.240,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 
09860/RM1418/133          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 240/39 v k.ú. 
Hrabůvka, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví 

09860/RM1418/133          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu města

označit pozemek p. p. č. 240/39 v k.ú. Hrabůvka, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předměný pozemek statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví

09860/RM1418/133          .....             08

4) souhlasí
s návrhem prodat

pozemek p. p. č. 819/22 v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, 
obec Petřvald ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřený městskému obvodu

Obci Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald 175, PSČ 742 60, IČO: 002 98 263

za cenu obvyklou ve výši 33.450,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu

09860/RM1418/133          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 
4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro