Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:34:09
bod č. 83. - Návrh dohody o splátkách k dluhu ve výši 67.060,- Kč z titulu užívání bytu č. 61 na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh
(Poznámka: Hlasování o variantě A))
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09859/RM1418/133          .....             08

1) doporučuje

zastupitelstvu města
rozhodnout na straně věřitele o neuzavření dohody o splátkách spanem XXXXXX 
XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX, k úhradě dluhu ve výši 67.060,- Kč s příslušenstvím  (formou 
134 splátek ve výši 500,- Kč a poslední 135. splátkou ve výši 60,- Kč), který 
vznikl z titulu užívání bytu č. 61 na ulici Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 
bez právního důvodu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

09859/RM1418/133          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro