Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:32:55
bod č. 81. - Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09858/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí
s návrhem prodat níže uvedené nemovité věci v k. 
ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to:

- část pozemku parc.č. 1335/25 - ost. plocha, ost. komunikace o 
výměře 5 m2, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle 
geometrického plánu č. 2949-12/2017 vyhotoveného pro k. 
ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc. č. 1335/67 - ost. 
plocha, jiná plocha

- část pozemku parc. č. 143/74 - ost. plocha, manipulační plocha 
o výměře 6 m2, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle 
geometrického plánu č. 2949-12/2017 vyhotoveného pro k. 
ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc. č. 143/76 - ost. 
plocha, jiná plocha 

do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO: 709 
94 234

za kupní cenu ve výši 2.750,- Kč + DPH v 
zákonné výši

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

09858/RM1418/133          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro