Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:32:33
bod č. 80. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností ve více k. ú. města Ostravy s Dopravním podnikem Ostrava a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09857/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby inženýrských 
sítí: kabelového vedení veřejného 
osvětlení, světelného signalizačního 
zařízení, vodovodních řádů DN 100, DN 150, DN 200 a 
 DN 300 a kanalizace DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 a DN 800, 
kanalizačních sběračů DN 700, DN 1200, DN 1500, DN 1700 a DN 2200

k pozemkům:

 - p. p. č. 1079/7 - ostatní plocha, dráha,

 - p. p. č. 1079/14 - ostatní plocha, dráha,

 - p. p. č. 455/141 - ostatní plocha, dráha,

 - p. p. č. 455/114 - ostatní plocha, dráha,

 - p. p. č. 612/118 - ostatní plocha, jiná plocha,

 vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

- parc. č. 4428/2 - ostatní plocha, dráha,

- parc. č. 4428/7 - ostatní plocha, dráha,

 oba v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava,

- parc. č. 2970/11 - ostatní plocha, dráha,

- parc. č. 2967/14 - ostatní plocha, dráha,

- parc. č. 2967/16 - ostatní plocha, dráha,

- parc. č. 2966/17 - ostatní plocha, dráha,

 vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava,

- parc. č. 3736/1 - ostatní plocha, dráha v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava,

- p. p. č. 475/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 937 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

 oba v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava,

- parc. č. 1447/14 - ostatní plocha, dráha,

- parc. č. 1447/16 - ostatní plocha, dráha, 

- parc. č. 1434 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1435 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava

s vlastníkem:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 619 74 757

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09857/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti - zřízení, údržbu, 
provádění oprav a rekonstrukce cyklistických stezek:

- cyklistické stezky trasy M podél silnice II/479, ul. 
Opavská v úseku Tesco - Interspar na částech pozemků parc. 
č. 2970/11 ostatní plocha, dráha a parc. č. 2967/14 
ostatní plocha, dráha oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava,

- cyklistické stezky propojeni ul. Pavlova - Plzeňská na 
částech pozemků p. p. č. 1079/7 ostatní plocha, dráha a p. 
p. č. 1079/14 ostatní plocha, dráha oba v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

- cyklistické stezky podél ul. Martinovská - 
cyklistická trasa T v místě křižovatky u ul. B. Nikodéma 
na části pozemku parc. č. 4428/7 ostatní plocha, dráha v 
k. ú. Poruba – sever, obec Ostrava,

s vlastníkem:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 619 74 757

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro