Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:32:09
bod č. 79. - Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09856/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla
o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 405/1 - 
ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a 
to část A o výměře 3 m2 a část B o výměře 3 m2, dle 
zákresu ve snímku, který je přílohou číslo 1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro