Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:31:48
bod č. 77. - Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene pro Povodí Odry, s. p.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09855/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí
na straně oprávněného z věcného břemene s tím, že 
se stavba vodního díla - jezu, stala součástí 
pozemků:

parc. č. 904/1 - vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené

v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

p. p. č. 1129/1 - koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,

oba ve vlastnictví:

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu

Povodí Odry, státní podnik

se sídlem Varenská 49, Ostrava, PSČ 701 26

IČO 70890021,

dle geometrických plánů pro vyznačení vodního 
díla v katastru nemovitostí č. 1008-12/2018 vyhotoveným 
pro k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, v roce 2018, č. 2260-30/2018 
vyhotoveným pro k. ú. Přívoz, obec Ostrava, v roce 2018, 
které jsou přílohou č. 2/1, č. 2/2 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro