Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:31:26
bod č. 68. - Návrh na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ev. č. 2717/2009/MJ ze dne 6. 11.2009. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí budovy č.p. 1045, která je součástí pozemku parc. č. 718,k.ú. Poruba.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09854/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 3 k 
nájemní smlouvě ev. č. 2717/2009/MJ ze dne 6.11. 2009, ve 
znění dodatků č. 1 a č. 2, jejímž předmětem je pronájem 
pozemku parc. č. 717, ostatní plocha, zeleň v zástavbě, a 
části prostor v budově č.p. 1045, která je součástí 
 pozemku parc. č. 718, zastavěná plocha a nádvoří, v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava, s nájemcem

Asociace TRIGON, o.p.s., IČO: 270 27 686, se sídlem Skautská 
1045/3, Poruba, 708 00 Ostrava,

z důvodu snížení plochy pronajímaných prostor a 
úpravy výše nájemného,

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 

09854/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu, 
jejímž předmětem je pronájem části prostor v 1. 
nadzemním podlaží budovy č.p. 1045, stavba občanského 
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 718, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava, na ul. Skautská č. or. 3, Ostrava-Poruba, 
sestávající se z místností:

1.10 o výměře 5,15 m2

1.11 o výměře 5,89 m2

1.12 o výměře 14,76 m2

1.13 o výměře 15,24 m2

1.14 o výměře 2,61 m2

1.15 o výměře 2,02 m2

1.16 o výměře 21,82 m2

s žadatelem Družstvo NAPROTI, IČO: 286 35 574, se sídlem Ostrava - 
Moravská Ostrava, Zeyerova 2572/1, PSČ 70200

na dobu neurčitou a s výší nájemného 54,77 
Kč/m2/rok,

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro