Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:30:33
bod č. 60. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09852/RM1418/133          .....             08

1) vydává
předchozí souhlas k prodeji nemovitých věcí dle čl. 7, 
odst.(3), písm. a), obecně závazné vyhlášky 
města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, a to:

1) bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu č. p. 2952 na ul. Poděbradova č. o. 62, 
Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz a na pozemku parc. č. 
1372/13, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava:

- bytová jednotka č. 2952/22, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 7255/156333

2) jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu č. p. 1691 na ul. S.K.Neumanna č. o. 4, Ostrava - 
Moravská Ostrava a Přívoz a na pozemku parc. č. 813/1, 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava:

- jednotka č. 1691/901 (dílna nebo provozovna), spoluvlastnický 
podíl o velikosti 22584/103626


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro