Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:30:08
bod č. 59. - Návrh na záměr města nesměnit a směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09851/RM1418/133          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v k. 
ú. Poruba, obec Ostrava, a to:

- část pozemku parc. č. 1739/2, ost. plocha, silnice, o výměře 
959 m2, která je dle geometrického plánu č. 3035-188/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1739/520, ost. plocha, zeleň,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřeného městskému obvodu Poruba

za

pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 008 
43 989, sídlo 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a to:

- část pozemku parc. č. 1726/12, ost. plocha, jiná plocha, o 
výměře 65 m2, která je dle geometrického plánu č. 
2903-223/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1726/24, ost. 
plocha, jiná plocha,

- parc. č. 1739/193, ost. plocha, ost. komunikace,

- parc. č. 1739/205, zast. plocha a nádvoří,

- parc. č. 1739/215, ost. plocha, ost. komunikace,

- parc. č. 1739/228, ost. plocha, silnice,

- parc. č. 1739/229, ost. plocha, silnice,

- parc. č. 1739/252, ost. plocha, jiná plocha,

- parc. č. 1739/253, ost. plocha, jiná plocha,

- parc. č. 1739/255, ost. plocha, jiná plocha,

- parc. č. 1739/342, ost. plocha, jiná plocha,

- parc. č. 1739/344, ost. plocha, ost. komunikace,

- parc. č. 1739/345, ost. plocha, jiná plocha,

- parc. č. 1739/359, ost. plocha, jiná plocha,

- parc. č. 1739/361, ost. plocha, jiná plocha,

- parc. č. 1739/362, ost. plocha, ost. komunikace,

- parc. č. 1739/363, ost. plocha, jiná plocha,

- parc. č. 1739/370, ost. plocha, ost. komunikace

09851/RM1418/133          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to:

- část pozemku parc.č. 1739/2, ost. plocha, silnice, o výměře 959 
m2, která je dle geometrického plánu č. 3035-188/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1739/520, ost. plocha, zeleň,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřeného městskému obvodu Poruba

za

pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 008 
43 989, sídlo 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a to:

- část pozemku parc.č. 1726/12, ost. plocha, jiná plocha, o 
výměře 65 m2, která je dle geometrického plánu č. 
2903-223/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1726/24, ost. 
plocha, jiná plocha,

- parc.č. 1739/193, ost. plocha, ost. komunikace,

- parc.č. 1739/205, zast. plocha a nádvoří,

- parc.č. 1739/215, ost. plocha, ost. komunikace,

- parc.č. 1739/252, ost. plocha, jiná plocha,

- parc.č. 1739/253, ost. plocha, jiná plocha,

- parc.č. 1739/255, ost. plocha, jiná plocha,

- parc.č. 1739/342, ost. plocha, jiná plocha,

- parc.č. 1739/344, ost. plocha, ost. komunikace,

- parc.č. 1739/345, ost. plocha, jiná plocha,

- parc.č. 1739/359, ost. plocha, jiná plocha,

- parc.č. 1739/361, ost. plocha, jiná plocha,

- parc.č. 1739/362, ost. plocha, ost. komunikace,

- parc.č. 1739/363, ost. plocha, jiná plocha,

- parc.č. 1739/370, ost. plocha, ost. komunikace

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
směnit všechny tyto výše uvedené nemovité 
věci společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i 
více uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje 
právo tento záměr kdykoliv zrušit

09851/RM1418/133          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro