Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:29:45
bod č. 58. - Návrh na souhlas s umístěním části parkoviště na pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09850/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí

s demolicí garáže a s umístěním části parkoviště na pozemku parc. č. 1111/45, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava v rámci stavby "Parkoviště Vítězná 9"
pro investory:
XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXX, oba bydlištěm XXXXXXX XXXXXXXX XXX 
XX XXXXXX
dle přiloženého snímku č. 2

09850/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2712/2015/MJ ze dne 19. 10. 
2015, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 1111/45, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
s XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, oba bydlištěm XXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXX,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro