Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:29:23
bod č. 57. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost New Karolina Residential Development II s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09849/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti:

- zřízení, užívání a udržování 
(včetně oprav, změn či odstranění) převisu konstrukce balkónů nad 
pozemkem parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

- umístění, užívání a 
udržování (včetně oprav, změn či odstranění) vjezdu do 
podzemní garáže na pozemku parc. č. 3463/3 - ostatní 
plocha, jiná plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava,

- umístění, užívání a 
udržování (včetně oprav, změn či odstranění) přesahu 
podzemní části budovy, zřízené v pozemku parc. č. 
3463/65 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, v pozemku parc. č. 3463/66 - 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným:

New Karolina Residential Development II s.r.o.

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc

IČO 04398343

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro