Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:28:54
bod č. 56. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými PODA a.s. a OVANET a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09848/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům:

p. p. č. 1104 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. 
ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

s oprávněným:

PODA a.s.

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava

IČO: 25816179

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09848/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě k pozemku:

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

s oprávněným:

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25857568

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

09848/RM1418/133          .....             08

3) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům:

parc. č. 2962/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

s oprávněným:

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25857568

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro