Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:28:28
bod č. 55. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti, souhlas s umístěním kanalizační přípojky, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09847/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla

na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. 
2924/1, parc. č. 2924/2, oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě ? zřízení, provozování a údržby vodovodní 
přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty a kanalizační přípojky, k pozemku:
parc. č. 2953/5 ? ostatní plocha, ostatní komunikacev k. ú. Poruba, obec 
Ostrava,
s oprávněným:
XXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XX XX XXXXbydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXXX,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09847/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla

na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. 
1199/1, parc. č. 1199/3, oba v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě ? zřízení, provozování a 
údržby vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty, plynovodní přípojky 
a kanalizační přípojky, k pozemkům:
parc. č. 1922/8 ? ostatní plocha, ostatní komunikacev k. ú. Petřkovice u 
Ostravy, obec Ostrava,
parc. č. 2023/11 ? ostatní plocha, jiná plochav k. ú. Koblov, obec Ostrava,
s oprávněnými:
manželéXXX XXXXXXX, datum narození XXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, datum 
narození XXX XXX XXXXoba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXXXXX,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

09847/RM1418/133          .....             08

3) souhlasí

s umístěním kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:
parc. č. 2953/5 ? ostatní plocha, ostatní komunikacev k. ú. Poruba, obec 
Ostrava,
pro investora:
XXXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXXbydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXXX,
v rámci stavby "Kanalizační přípojka pro rodinný dům v k. ú. Poruba, ul. 
Vřesinská č. p. 61/107, parc. č. 2113",
dle celkové situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 5/2 
předloženého materiálu

09847/RM1418/133          .....             08

4) rozhodla

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě - zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky k pozemku:
parc. č. 2953/5 ? ostatní plocha, ostatní komunikacev k. ú. Poruba, obec 
Ostrava,
s budoucím oprávněným:
XXXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXXbydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXXX,
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

09847/RM1418/133          .....             08

5) rozhodla

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 
2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava
s nájemcem:
XXXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXXbydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXX XXXXXXX
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro