Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:27:59
bod č. 53. - Souhlas s dočasným odnětím části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, návrh nepronajmout část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09846/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí

s dočasným odnětím části pozemku parc. č. 823 - orná půda o výměře 25 m2 v k. 
ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava,ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
správa svěřena městskému obvodu Ostrava-Jih
ze zemědělského půdního fondu
pro XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu

09846/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro