Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:27:37
bod č. 52. - Návrh na souhlas vlastníka pozemků s provedením stavby v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a návrh na souhlas s trvalým vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro Moravskoslezský kraj
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09845/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí
v souladu s ustanovením § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním stavby "Multimodální 
cargo Mošnov - Technická a dopravní infrastruktura" 
na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, a to:

- parc. č. 1356/5

- parc. č. 1356/12

- parc. č. 1471/2

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov

- parc. č. 1126

- parc. č. 1129/11

- parc. č. 1129/12

- parc. č. 1129/16

- parc. č. 1557/1

- parc. č. 1557/4

- parc. č. 1557/5

- parc. č. 1558/3

- parc. č. 1558/4

- parc. č. 1559/5

vše v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2/5 
předloženého materiálu,

za podmínky schválení Sprácem programu, 
kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu

09845/RM1418/133          .....             08

2) souhlasí
s trvalým vynětím pozemků parc. č. 1356/5 trvalý 
travní porost o výměře 2973 m2 a parc. č. 1356/12 trvalý 
travní porost o výměře 1559 m2 v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
ze zemědělského půdního fondu v souladu s ust. § 9 odst. 5 
písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění.

pro:

Moravskoslezký kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO: 708 90 692

zastoupený:

INKOS - OSTRAVA a.s.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 
Ostrava

IČO: 483 94 637

dle zákresu v situačním snímku, který je 
přílohou č. 2/2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro