Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:27:00
bod č. 44. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a záměr pronájmu staveb a pozemku
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09844/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla
o předání vodohospodářského majetku 
statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 
ceně 9.834.905,48 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 
05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 ve znění pozdějších 
dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s.

I. Dokončená investiční akce statutárního města 
Ostrava v celkové pořizovací ceně 9.489.288,48 Kč

- Kanalizace jednotná DN 600, DN 500, DN 400, DN 300 celkové 
délky 623,57 m včetně 29 kusů kanalizačních šachet, 
uložená v pozemcích parc. č. 3827/1, parc. č. 3815/1, parc. č. 
3602/1, parc. č. 3815/7, parc. č. 3815/17, parc. č. 3828/1, parc. č. 1260/3, 
vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava. Stavba byla 
kolaudována kolaudačním souhlasem č. 33/18/VH/K ze dne 15. 5. 
2018 a vybudována v rámci stavby "Rekonstrukce kanalizace v 
ul. Junácká", ORG 7334, v pořizovací ceně 
9.489.288,48 Kč.

II. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací 
ceně 345.617,00 Kč,

který statutární město Ostrava nabylo darovací 
smlouvou ev. č. 2471/2018/MJ ze dne 19. 6. 2018 od fyzické osoby, a to:

- Vodovodní řad PE 100 D 110 a PE 100 D 90 celkové délky 
358,31 m včetně 2 kusů hydrantů DN 80, uložený v pozemcích parc. 
č. 2887/1, parc. č. 2886/72, parc. č. 2886/74, parc. č. 2886/76, parc. č. 
2886/78, parc. č. 2886/2, parc. č. 2886/23, parc. č. 2885, parc. č. 2865/1, 
parc. č. 2886/73, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. 
Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 94/17/VH/K ze 
dne 13. 9. 2017 a vybudována v rámci stavby 
"Technická infrastruktura sídelního útvaru 
Janová - objekt SO 301 vodovod", v pořizovací ceně 
345.617,00 Kč.

09844/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout 
vodohospodářské stavby ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit

I. Dokončená investiční akce SMO

- Kanalizace DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 700, DN 800 včetně 105 
kusů kanalizačních šachet celkové délky 4 321,5 m.

- Vodovod PE 100 D160, PE 100 D110, PE 100 D90 včetně 10 kusů hydrantů 
celkové délky 4 165,44 m.

Stavby jsou uložené v pozemcích parc. č. 1552, parc. č. 3078/1, 
parc. č. 3072/1, parc. č. 1064/1, parc. č. 1244, parc. č. 1242, parc. č. 1243, 
parc. č. 1241, parc. č. 3072/2, parc. č. 7/1, parc. č. 1064/2, parc. č. 1065/3, 
parc. č. 3105/1, parc. č. 1059, parc. č. 1062, parc. č. 3071/1, parc. č. 
3071/3, parc. č. 3071/4, parc. č. 1061/1, parc. č. 1016, parc. č. 1015/5, parc. 
č. 473/1, parc. č. 146, parc. č. 457/2, parc. č. 205, parc. č. 138, parc. č. 
453, parc. č. 442/3, parc. č. 440/1, parc. č. 414, parc. č. 402, parc. č. 314, 
parc. č. 139, parc. č. 241, parc. č. 288, parc. č. 534, parc. č. 532/19, parc. 
č. 532/3, parc. č. 532/5, parc. č. 375, parc. č. 352, parc. č. 344, parc. č. 
267, parc. č. 313, parc. č. 966, parc. č. 972/1, parc. č. 3784/4, parc. č. 
972/2, parc. č. 3784/3, parc. č. 994/3, parc. č. 3075/105, parc. č. 3071/3, 
parc. č. 3784/1, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava. Vodní 
díla byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 22/18/VH/K 
ze dne 21. 5. 2018.

II. Dlouhodobý hmotný majetek,

který statutární město Ostrava nabylo kupními 
smlouvami od spol. Abano s.r.o., a to:

Kupní smlouvou ev. č. 2843/2018/MJ ze dne 30. 7. 2018

- Kanalizaci jednotnou DN 250 celkové délky 13,40 m, uloženou v 
pozemcích parc. č. 4422/1, parc. č. 3624/1.

- Vodovod PE 100 D 63 celkové délky 35,06 m, uložený v 
pozemku parc. č. 4422/1, vše v k. ú. Poruba - sever, obec 
Ostrava.

Stavba kanalizace byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 
26/18/VH/K ze dne 9. 5. 2018 a vodovodu byla povolena rozhodnutím č. 
513/18/VH ze dne 13. 6. 2018.

Kupní smlouvou ev. č. 2842/2018/MJ ze dne 30. 7. 2018

- Kanalizaci jednotnou DN 250 celkové délky 41,30 m a 
potrubí v ocelové chráničce DN 325 celkové 
délky 15 m, uloženou v pozemcích parc. č. 4423/1 v k. ú. 
Poruba - sever, obec Ostrava, parc. č. 4423/5 v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava. 

- Vodovod PE 100 D 63 celkové délky 78,47 m, uložený v 
pozemcích parc. č. 4049/2, parc. č. 4423/5, parc. č. 4423/29, vše 
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava.

Stavba kanalizace byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 
34/18/VH/K ze dne 15. 5. 2018 a vodovodu byla povolena rozhodnutím č. 
517/18/VH ze dne 4. 6. 2018.

III. Pozemek

Pozemek parc. č. 5707, trvalý travní porost, v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 1803 m2, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava. Jedná se o 
pozemek, na kterém se nachází vodovody DN 200, DN 400 pro 
veřejnou potřebu a čerpací stanice v majetkové evidenci 
statutárního města Ostrava. 

09844/RM1418/133          .....             08

3) svěřuje
pravomoc Magistrátu města Ostravyaby prostřednictvím vedoucího odboru 
majetkového podepsal předávací protokoly dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 24.08.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro