Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:26:34
bod č. 43. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09843/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení 2x 
NN, nadzemního vedení NN včetně sloupu na pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy:

parc. č. 4625/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

09843/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení 
přípojky NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:

p. p. č. 620/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, s oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

09843/RM1418/133          .....             08

3) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování nadzemního elektrického vedení 
VN 22 kV včetně 2 ks sloupů nadzemního elektrického vedení 
na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:

parc. č. 3155/2 - orná půda,

parc. č. 3155/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 3155/4 - orná půda

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu




Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro