Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:26:14
bod č. 42. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní podnik
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09842/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti umístění, 
provozování a udržování bezpečnostního prvku 
 "Větrní jáma č. 2 " včetně ohrazení k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy:

parc. č. 1872/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s oprávněným:

DIAMO, státní podnik

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO 000 02 739

a

vedlejším účastníkem 

Green Gas DPB, a.s.

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČO 004 94 356

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09842/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě 
zemní elektrické přípojky nn k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy:

parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 244/45 - ostatní plocha, jiná plocha,

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s 
oprávněným:

DIAMO, státní podnik

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO 000 02 739

a

vedlejším účastníkem 

Green Gas DPB, a.s.

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČO 004 94 356

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro