Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:25:52
bod č. 41. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09841/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení 2x 
NN 0,4 kV k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:

parc. č. 793/379 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 793/408 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, s 
oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

09841/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení 
přípojky 2x NN 0,4 kV k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:

parc. č. 4412/1 - ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 4412/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4419/1 - ostatní plocha, zeleň

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

09841/RM1418/133          .....             08

3) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení 3x 
NN, podzemního kabelového vedení 5x NN, podzemního 
kabelového vedení 6x NN a podzemního kabelového 
vedení 2x VN k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy:

parc. č. 244/36 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda,

parc. č. 3457/14 - ostatní plocha, neplodná půda,

parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s 
oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

09841/RM1418/133          .....             08

4) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN 
včetně rozpojovací skříně k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:

parc. č. 4471 - zahrada

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s 
oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro