Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:25:28
bod č. 40. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro společnost ASN HAKR Brno s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09840/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě NTL 
plynovodní přípojky DN40 k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:


parc. č. 5605 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s 
oprávněným:


ASN HAKR Brno s.r.o.

se sídlem Újezd u Brna, Štefánikova 413, PSČ 66453

IČO 26907291


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro