Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:25:05
bod č. 39. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09839/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí
s umístěním stavby podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě do pozemku:

p. p. č. 421/15 - ostatní plocha, zeleň,

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

v rámci stavby "11010-077250 - MIMO4x4_O2_M8_T_OSZEL_OK", dle 
situačního výkresu, který je přílohou č. 1/3 
předloženého materiálu

09839/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti - zřízení a 
provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k části pozemku:

p. p. č. 421/15 - ostatní plocha, zeleň,

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09839/RM1418/133          .....             08

3) souhlasí
s umístěním stavby podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě do pozemků:

p. p. č. 184/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 184/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 232/3 - zahrada,

p. p. č. 248 - ostatní plocha, zeleň,

p. p. č. 491/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 491/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 491/45 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 492/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 492/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 492/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, pro:

OVANET a.s.

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25857568

v rámci stavby "Kamerový systém 28. října x 
Mariánskohorská x Plzeňská", dle situačního 
výkresu, který je přílohou č. 3/3 předloženého 
materiálu 

09839/RM1418/133          .....             08

4) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti - zřízení a 
provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k částem pozemků:

p. p. č. 184/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 184/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 232/3 - zahrada,

p. p. č. 248 - ostatní plocha, zeleň,

p. p. č. 491/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 491/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 491/45 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 492/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 492/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 492/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:

OVANET a.s.

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25857568

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

09839/RM1418/133          .....             08

5) souhlasí
s umístěním stavby podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě do pozemků:

parc. č. 2474/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba: č. p. 1169, obč. vyb.,

parc. č. 2620/102 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2620/138 - ostatní plocha, manipulační plocha,

parc. č. 2625/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 2634/35 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 3362/14 - ostatní plocha, dráha,

parc. č. 3630/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro:

OVANET a.s.

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava,

IČO: 25857568

v rámci stavby "Přeložka nadzemní trasy: Trasa A, 
úsek A - Vítkovická x MMO", dle situačních 
výkresů, které jsou přílohou č. 5/3 předloženého 
materiálu

09839/RM1418/133          .....             08

6) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti - zřízení a 
provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k částem pozemků:

parc. č. 2474/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba: č. p. 1169, obč. vyb.,

parc. č. 2620/102 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2620/138 - ostatní plocha, manipulační plocha,

parc. č. 2625/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 2634/35 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 3362/14 - ostatní plocha, dráha,

parc. č. 3630/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:

OVANET a.s.

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25857568

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

09839/RM1418/133          .....             08

7) rozhodla
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene evid. č. 1054/2009/MJ ze dne 30. 
3. 2009 s budoucím oprávněným:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro