Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:24:35
bod č. 38. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do částí pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost Veolia Energie ČR, a.s
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09838/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí
s umístěním teplovodní přípojky 2 x DN100 do 
pozemků parc. č. 1372/26 - ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
1372/27 - ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 1372/1 - 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, včetně přizdívky na pozemku parc. č. 1372/1 - 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, vše ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy

pro:

Veolia Energie ČR, a.s.

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava

IČO 451 93 410

v rámci stavby "OS - Úřad práce Ostrava"

09838/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene - zřízení a 
provozování teplovodní přípojky 2 x DN100 k 
pozemkům parc. č. 1372/26 - ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
1372/27 - ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 1372/1 - 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, včetně přizdívky na pozemku parc. č. 1372/1 - 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, vše ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, s budoucím 
oprávněným:

Veolia Energie ČR, a.s.

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava

IČO 451 93 410

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro